28, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

శ్రీరామునిపై చక్కని భక్తి గీతం 'జయజయ జానకిరామ' - భీమాంజనేయ యుద్ధం నుండి

1966 లో ాంావు, ్రి్మింి ి చిత్రం భీమాంజనేయ యుద్ధం. ి్రలో  ్దు ప్రఖ వెయిట్ ి్టర్ు ి గోావిా, ినేి ఈశ్వావఆంనేయి ింు.  ి ్ర్త, విన్య, ి్రలో చేశ. ి్రిి ి నే ింిి "రాజశ్రీ" పే ువ ి్రు, ్బా వ్రిి ి్ట, విలో ్టి ంది ష్ణ. చేిి ఘంటసాల, సరోజిని. సంగీతం టి.వి.రాజు (తోటకూర వెంకటరాజు) ్చ.

వీడియో, పోస్టరు పొందుపరచిన శ్రీ బొల్లాప్రగడ సోమేశ్వరరావు గారికి కృతజ్ఞతలు.

పల్లవి: ఘంటసాల: జయజయ జానకి రామ 

ఇద్దరు: జయజయ జానకి రామ 

ఘంటసాల: రఘుకుల సోమా, పావన నామా

ఇద్దరు: రఘుకుల సోమా, పావన నామా


జయజయ జానకి రామ, రామా


జయజయ జానకి రామ చరణం: ఘంటసాల: ఖలులను ద్రుంచి సుజనుల కావగ


ధరణిని వెలసిన దశరథ రామా!

ఇద్దరు: ఖలులను ద్రుంచి సుజనుల కావగ


ధరణిని వెలసిన దశరథ రామా!

ఘంటసాల: శివుని ధనస్సును భంగము చేసి

ఇద్దరు: శివుని ధనస్సును భంగము చేసి

ఘంటసాల: సీతను గైకొన్న కల్యాణ రామా!

ఇద్దరు: జయజయ జానకి రామ, రామా


జయజయ జానకి రామ చరణం: ఘంటసాల: అల విభీషణుడు అభయము కోరా


ఆదరించి కరుణించిన రామా!

ఇద్దరు: అల విభీషణుడు అభయము కోరా


ఆదరించి కరుణించిన రామా!

ఘంటసాల: దశకంధరుని రణమున దునిమి 

ఇద్దరు: దశకంధరుని రణమున దునిమి 

ఘంటసాల: లోకశాంతి నెలకొల్పిన రామా!

ఇద్దరు: జయజయ జానకి రామ, రామా


జయజయ జానకి రామ 

ఘంటసాల: తారకరామా! దనుజ విరామా, మేఘశ్యామా! శ్రీరామా!

సరోజిని: తారకరామా! దనుజ విరామా, మేఘశ్యామా! శ్రీరామా!

ఇద్దరు: భూమి సుతామా, సద్గుణధామా, పాహి పాహి పట్టాభిరామా!


జయజయ జానకి రామ, రామా


జయజయ జానకి రామ 


రఘుకుల సోమా, పావన నామా


జయజయ జానకి రామ 


జయజయ రాం, జానకి రాం


జయజయ రాం, జానకి రాం

మేకతోకకు మేకతోక - తెనాలి రామకృష్ణ చిత్రం నుండి ఘంటసాల

వికట కవిత్వానికి పెట్టింది పేరు అయి కవి దిగ్గజం య్క చరిత్రను మధురమైన పద్యాలు, పాటలతో తెనాలి రామకృష్ణ (1956) పేరున తెరకెక్కించారు బి.ఎస్.రంగా దర్శకత్వంలో విక్రమ్‌ ప్రొడక్షన్‌స్‌ సంస్థ వారు. ి్ర్మతో, ్నివేశతో ిి్రద్వ ్పిీ, ్కువు  "దేశ ్స" ి ్కి వ్కాణింి ్రష్ణదేవాయి ి-ర్వి ింి, వి ్థ ి ియ "ువిం"లోి ిి్గలో ష్ణి వి ియదేవ్రియ ి ింి ్తుంి. ి ్రజ్యిి ర్శా వ్చి ు వి ఎంరో ్ర ి ్త ్ఫ్తి తో, ్రితో ిిి ష్ణు.  ఖ్యి్రలోి ద్యీవపోి ్రిాశి, వి ి్ది ిువ ్టి ి్ర ్ళుందే ్న ిి ిి్తుంి. ి్రలో ష్ణదేవాయన్‌.ి.ర్., ిిఎ.న్‌.ర్. ్భింు.  ి ిాయువచేి ా వ్చి ొంి ుంి ్చి, వే్డిి ్రి్త ్పి " ్మి నన్నయ వేమ ధరణి పతికి, భావ భవ భోగ సత్కళాభావములను” ద్యిి ్ధం వివిం్నాయి ్ర్నింా, అంష్ణ్తిి యోింి ిి ఓి్తు. .

 చిత్రం: తెనాలి రామకృష్ణ (1956)

రచన: తెనాలి రామకృష్ణ 

సంగీతం: విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి 

గానం: ఘంటసాల 

మేకతోకకు మేకతోక మేకకుతోక మేకతో మేకతోక 


మేకతోకకు మేకతోక మేకకుతోక మేకతో మేకతోక 


మేకతోకకు మేకతోక మేకకుతోక మేకతో మేకతోక 


మేకతోకకు మేకతోక మేకకుతోక మేకతో మేకతోక 

మేక తొకతోక మెకమేక తోకమేక 


మేక తొకతోక మెకమేక తోకమేక 


మేక తొకతోక మెకమేక తోకమేక 


మేక తొకతోక మెకమేక తోకమేక 

25, డిసెంబర్ 2012, మంగళవారం

ఘంటసాల గానం చేసిన సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం లోని శ్లోకం


చిత్రం:     రహస్యం (1967)
మూలం: సుబ్రహ్మణ్య పంచాక్షరీ స్తోత్రం 
సంగీతం: ఘంటసాల 
గానం:     ఘంటసాల 


శ్లోకం: షడాననం చందనలిప్త గాత్రం


మహౌజసం దివ్య మయూర వాహనం


రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం


బ్రహ్మణ్య దేవం శరణం ప్రపద్యే..ఏ...ఏ…

 
సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్న స్తోత్రం పూర్తి సాహిత్యం ఇక్కడ చూడగలరు.

24, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే - భట్టి విక్రమార్క నుండి ఘంటసాల

చిత్రం:  భట్టి విక్రమార్క  (1960)
రచన: కాళిదాస కవి
సంగీతం: పెండ్యాల 
గానం: ఘంటసాల 
Thanks to cjhsv04 for up loading the video to You Tube

ఆడియో మూలం: ఘంటసాల గాన చరిత

చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే


కుచోన్నతే కుంకుమరాగ శోణే


పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే


నమస్తే..


నమస్తే జగదేకమాతః ఆ..ఆ..


23, డిసెంబర్ 2012, ఆదివారం

ఇదియే అందాల మానవ సీమ - పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ చిత్రం నుండి

జానపద చిత్రాలనగానే రాజుల కథలు, మాంత్రికులు, వారి మాయలు మొదలయినవన్నీ రంగరించి చక్కని కథా చిత్రాలుగా వెలువడ్డాయి. పిల్లల కథల పత్రికయిన  చందమామ లో ఇలాంటి కథలు, ముఖ్యంగా పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు ఎన్నో చదువుతుంటాం. ఆ ఇతివృత్తం తో అలనాటి చలన చిత్ర  ప్రముఖ గిడుతూరి సూర్యం దర్సకత్వం లో కాంతారావు, కృష్ణకుమారి జంటగా వచ్చిన చిత్రమే పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ (1968). చిత్రసీమలో సుపరిచితురాలైన నిర్మలమ్మ టైటిల్ పాత్ర ధరించిన ఈ చితంలో ఘంటసాల, సుశీల పాడిన చక్కని ఆరుద్ర యుగళగీతం ఇదియే అందాల మానవ సీమ. సంగీత దర్సకత్వం మన బాలుకు గురు తుల్యులైన ఎస్.పి. కోదండపాణి.

Thanks to Tollywood for loading the video to You Tubeచిత్రం:పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ (1968)

రచన: ఆరుద్ర 

సంగీతం: ఎస్.పి.కోదండపాణి 

గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల 


పల్లవి:ఘంటసాల:ఇదియే అందాల మానవ సీమా ఆ..ఆ..


ఇలయే ప్రేమికుల మురిపాల సీమ 

సుశీల: ఇదియే లావణ్య జీవన మహిమ ..ఆ..ఆ..


ఇచటే పండునులే ఎనలేని ప్రేమా..


ఇదియే లావణ్య జీవన మహిమా ..ఆ..ఆ..
చరణం: ఘంటసాల: విరిసే సొగసులతో.. నిదురించే సెలయేరూ


సెలయేటి తిన్నెలపై పులకించే హృదయాలు  | విరిసే |

సుశీల: శిలలైనా వలపులతో చిగురించే కోన  | శిలలైనా |


కమనీయం,  రమణీయం, కమ్మని జీవనా | కమనీయం |

ఘంటసాల: ఇదియే అందాల మానవ సీమ ఆ..

సుశీల: ఆ..ఆ..ఇచటే పండునులే ఎనలేని ప్రేమా..ఆ..


ఇదియే లావణ్య జీవన మహిమ ..ఆ..ఆ..
చరణం: సుశీల: ఆశలు హంసలై విహరించే దీవీ..


అలలాగా పడిలేచే అందాల తనివి  | ఆశలు |

ఘంటసాల: పైరగాలి కెరటాల పయనించే గీతం | పైరగాలి |


ఎదవుంటే భూలోకం ఎంతో మోహనం | ఎదవుంటే |

ఘంటసాల: ఇదియే అందాల మానవ సీమ ఆ..

సుశీల: ఆ..ఆ..ఇచటే పండునులే ఎనలేని ప్రేమ..

ఇద్దరు: ఇదియే అందాల మానవ సీమ ఆ..ఆ..

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.