15, జులై 2017, శనివారం

ఘంటసాల, బృందం గానం చేసిన వినరయ్యా రామకథా! - సతీ సులోచన నుండినిర్మాణం: శ్రీకాంత్ ప్రొడక్షన్స్

చిత్రం: సతీ సులోచన (ఇంద్రజిత్) 1961

రచన: సముద్రాల రాఘవాచార్య 

సంగీతం: టి.వి.రాజు

గానం: ఘంటసాల, బృందం
పల్లవి: ఘంటసాల: వినరయ్యా రామకథా, శ్రీ రఘుకులమౌళీ పుణ్యకథా, వినరయ్యా రామకథా

బృందం: రఘుపతి రాఘవ రాజారాం, పతీత పావన సీతారాం (2)
చరణం: ఘంటసాల: దశరథ నృపతి సంతతి కోరి, చేసె పుత్రకామేష్టి 


దేవతలొసగిన పాయసమహిమా కలిగిరి నలుగురు సుతులూ..

బృందం: వినరయ్యా రామకథా, శ్రీ రఘుకులమౌళీ పుణ్యకథా, వినరయ్యా రామకథా
చరణం: ఘంటసాల: దేవేరులు తమ కూరిమిసుతుల, పెంచిరి కడుమురిపాన


అరువదినాలుగు కళలనేర్చిరి గురువు వశిష్టుని కరుణా..ఆ.

బృందం: వినరయ్యా రామకథా, శ్రీ రఘుకులమౌళీ పుణ్యకథా, వినరయ్యా రామకథా
చరణం: ఘంటసాల: విశ్వామిత్రుడు దశరథరాముని పంపగకోరెను తనవెంటా


క్రతురక్షణకై రామలక్ష్మణులు కదలిరి కౌశికువెంటా..ఆ.

బృందం: వినరయ్యా రామకథా
చరణం: ఘంటసాల: యాగముగాచీ మిథిలకుసాగి, పతిశాపమున శిలయైయున్న


సతి అహల్యకు తొలిరూపొసగే తనపదధూళీ దాశరథీ

బృందం: వినరయ్యా రామకథా
చరణం: ఘంటసాల: జనకునిసభలో శివునీధనువు చెఱకుకోలవలలే విరుగగజేసి 


సకలలోకములు సంతోషింప సీతను రాముడు పెండ్లాడె 

బృందం: వినరయ్యా రామకథా
చరణం: ఘంటసాల: చిననాడొసగిన వరముల బదులుగ కౌసల్యాసుతు కానలకంపి 


తన కొడుకునకు పట్టమూగట్టగా దశరథునడిగెను కైకేయి


తండ్రిమాట పరిపాలనసేయగ తమ్ముడూ, సీతయూ వెంబడిరాగా


సాకేతమువిడి దినమొకచోటుగ చేరెపంచవటి రఘుమౌళీ 

బృందం: వినరయ్యా రామకథా
చరణం: ఘంటసాల: సొంపుగ పర్ణకుటీరమువేసి, ఇంపగు పండ్లూ, పూవులొసంగి 


అన్నమూ, నిదురామాని లక్ష్మణుడు అన్నావదినల సేవించే

బృందం: రఘుపతి రాఘవ రాజారాం, పతీత పావన సీతారాం
చరణం: ఘంటసాల: సౌమిత్రినిగని శూర్పణఖా, ప్రేమించుమనీ బాధింపా


చుప్పనాతి ముక్కుచెవులూగోసి పంపెను మోహపుఫలితముగా


పంపెను మోహపు ఫలితముగా


మారీచుడు బంగారులేడియై వదలగ ఆశ్రమభాగానా


పతిని లేడి కొనితెమ్మనె సీతా, రాముడేగె కొనితేగా.ఆ., రాముడేగె కొనితేగా


రాముబంటుతో "హా! లక్ష్మణా! హా! లక్ష్మణా"యని అరచెను బిట్టుగ మాయావి


అన్నకు తోడుగ పొమ్మని తమ్ముని ఆదేశించెను వైదేహీ.ఈ. వైదేహీ

బృందం: రఘుపతి రాఘవ రాజారాం, పతీత పావన సీతారాం
చరణం: ఘంటసాల: వదినమాట కాదనగాలేక, వంచనయని నమ్మించగలేక 


గిరులుగీచి ఇవి దాటిరాకుమని వెడలెను మఱదీ విధిలేక 


మారువేషమున సీతారాముల పర్ణశాల ముంగిట నిలచీ


"భవతీ భిక్షాందేహీ! భవతీ భిక్షాందేహి"యటంచు రావణాసురుడు పిలచే..ఏ..
సాకీ:
బిచ్చమువేయగ వచ్చిన జానకి, గడ్డతోడ పెకలించి హరించి 


ఆకసాన లంకాపురిజేరి, అశోకవనిలో నుంచే

బృందం: రఘుపతి రాఘవ రాజారాం, పతీత పావన సీతారాం (4)

13, జులై 2017, గురువారం

దొంగనోట్లు (డబ్బింగ్) చిత్రంనుండి ఎం.జి.ఆర్ కు ఘంటసాల గాత్రం

1964 లో విడుదలైన, ఎం.జి.ఆర్ నటించిన తమిళ చిత్రానికి తెలుగు డబ్బింగ్ ఉషా సంస్థ వారి దొంగనోట్లు. ఈ చిత్రానికి మాటలు పాటలు వ్రాసినది అనిశెట్టి.  చిత్ర సంగీత దర్శకులు పెండ్యాల శ్రీనివాస్.  ఘంటసాల మాస్టారు ఈ చిత్రానికి మూడు పాటలు పాడారు. అందులో రెండు పి.సుశీల తో యుగళ గీతాలు, ఒకటి వారి ఏకగళ గీతం. ఏకగళ గీతమైన "ఇలలో న్యాయం లేదు సుమా"ను ఇక్కడ పొందు పరుస్తున్నాను. ఈ పాట యొక్క దృశ్యఖండికను పొందుపరచిన వారు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఘంటసాల. వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.  పాట వివరాలను, పోస్టర్లను పొందుపరచిన వారు ఘంటసాల గళామృతము - పాటల పాలవెల్లి నిర్వాహకులు, ప్రముఖంగా కొల్లూరు సుబ్బారావు గారు. వారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు.
చిత్రం: దొంగనోట్లు (1964)

సంగీతం: పెండ్యాల శ్రీనివాస్

గానం: ఘంటసాల

రచన: అనిసెట్టి

పల్లవి: ఇలలో న్యాయం లేదు సుమా, ఇది కలికాలం మరువకుమా 


నరులే వెలుగును కనలేరు, దేవుడు కలడని మరిచేరు 


ఒక దేవుడు కలడని మరిచేరు

చరణం: బ్రతికెదవేలా హీనముగా, మార్చుము నీ మది కోవెలగా


వేషం, ఈర్ష్యా విడనాడు, లక్ష్యం కొఱకై పోరాడు


లక్ష్యం కొఱకై పోరాడు, హె! | ఇలలో |

చరణం: లోకం నడుచును నీ బాట, లోభించునులే నీ మాట 


సాహసివై భువి చరియించు, మది కలచేలా మరి భీతేల?


కలచేలా మరి భీతేల, హె! | ఇలలో |

చరణం: మనసున పెంచు మంచితనం, పోరి జయించు స్వార్ధగుణం


త్యాగజ్యోతిని వెలిగించు, ఆశయసాధన ఫలియించు


నీ ఆశయసాధన ఫలియించు, హె! | ఇలలో |


ఒహొహో...ఒహొహో...అహహా...అహహా...


అహహా..హహహా...ఒహొహో...ఒహొహో..

12, జులై 2017, బుధవారం

సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదంపై ఘంటసాల పద్యం

చిత్రం: శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం (1964)

రచన: సముద్రాల జూనియర్

సంగీతం: ఘంటసాల 

గానం: ఘంటసాల 

ఏ ప్రసాద మహిమ ఇలరాజులాశించు రణరంగ విజయమేరాజనంబు


ఏ ప్రసాదలవలి భూప్రజాసతికెల్ల ధనధాన్య సౌభాగ్యదాయకంబు 


ఏ ప్రసాదవరమే ఇహలోక జనులకు భవభయ బాధానివారణంబు 


ఏ ప్రసాద గుణమె యెల్లయోగులు కోరు శాశ్వత సాయుజ్య సాధనంబు 


కూర్మి యిల్లాండ్ర పసుపుకుంకుమలు నిలిపి భువిని చిన్నిపాపల చిరాయువుల


జేసి పరమపాతకునైనా పావనునిజేయు సత్యనారాయణ వరప్రసాదమిదియే


సత్యనారాయణ వరప్రసాదమిదియే

11, జులై 2017, మంగళవారం

సతీ సక్కుబాయి నుండి ఘంటసాల పద్యాలుచిత్రం: సతీ సక్కుబాయి (1965)
రచన: సముద్రాల రాఘవాచార్య 
సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావు 
గానం: ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు 
పద్యం:                     ఆదివిష్ణువు చరణమందవతరించి 


                    హర జటాజూట భూషణమై నటించు 


                    గంగ నీ కరస్పర్శతో ఘనతగాంచి 


                    నన్ను ధన్యునిజేసెనీనాడు తల్లీ!పద్యం: సతియౌ సక్కును పెక్కుబాధల సదా సాధించు 


నాతల్లి అజ్ఞతకై క్రుంగుదునా గృహమ్ము పరువున్‌ కాల్దన్ని


పుట్టింటిలో బ్రతుకన్‌ వచ్చిన చెల్లికై వగతునా


బైరాగియౌ బావ దుర్గతికే ఏడ్వనా నా అశక్తతకు 


నా అశక్తతతకు నాకై నేను దుఃఖింతునా ఆ..ఆ..

9, జులై 2017, ఆదివారం

"దేవుని గృహమది ఎచట" - సరస్వతీ శపథం (డబ్బింగ్) చిత్రం నుండి ఘంటసాల


1967 లో శివాజీ గణేశన్‌ ద్విపాత్రాభినయంతో ఎ.పి.నాగరాజన్‌ దర్శకత్వంలో విడుదలయిన సరస్వతీ శపథం (డబ్బింగ్) చిత్రపు మాతృక తమిళభాషలో అదే పేరుతో నిర్మించబడిన చిత్రం. "కథా పరంగా త్రిమూర్తుల పత్నులు జ్ఞానం గొప్పదని సరస్వతి (సావిత్రి), ధనం గొప్పదని లక్ష్మి (దేవిక), కాదు వీరత్వమే గొప్పదని పార్వతి (పద్మిని) వాదించుకుంటారు. ఆపై నారదుని (శివాజీ గణేశన్‌) ప్రమేయంతో అది వివాదంగా మారుతుంది. అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ వాదనలను నిరూపించడానికి ఆ ముగ్గురు సురదేవేరులు భూలోకంలోని ఒకదేశంలో నివసిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులపై తమ శక్తిని ప్రయోగిస్తారు. మూగవాడైన విద్యాపతి కి (శివాజీ గణేశన్‌!) వాగ్దేవి  వాక్కునివ్వడమే కాక అతన్ని గొప్ప పండితుడిని చేస్తుంది. లక్ష్మీదేవి సంకల్పంతో నిస్సంతుగా మరణించబోతూవున్న దేశపు రాజు పంపిన  ఆస్థాన ఏనుగు సెల్వాంబికై (కె.ఆర్.విజయ) అనే బిచ్చగత్తె మెళ్ళో పూలమాల వేయడం వలన ఆమె మహారాణి అవుతుంది. పార్వతీదేవి ప్రమేయంతో పరమ పిరికివాడైన మాల్య (జెమినీ గణేశన్) అనేవాడు  అపర సాహసవంతుడిగా, వీరుడిగా మారతాడు. అతడు దేశానికి ప్రధాన సేనాపతి అవుతాడు. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల మధ్య నేను గొప్పంటే నేను గొప్పనే వాదోపవాదాలు పెరిగి  చివరకు త్రిమూర్తులు, నారదుడు, త్రిమాతల ప్రమేయం తో కథ సుఖాంతమవుతుంది." 

ఈ చిత్రపు వివరాలు (ఇక్కడ) పొందుపరచిన సౌమ్య గారికి కృతజ్ఞతలు. ఈ చిత్రానికి ఘంటసాల మాస్టారు మూడు పాటలు పాడారు. "దేవుని గృహమది ఎచట?" అనే పాటను ఇక్కడ పొందు పరుస్తున్నాను. ఈ అరుదైన, అపురూపపైన పాట యొక్క దృశ్య ఖండికను పదిలపరచి పొందుపరచిన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఘంటసాల వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.  ఇతర వివరాలను సమీకరించన ఘంటసాల గళామృతము - పాటల పాలవెల్లి నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు.
చిత్రం: సరస్వతీ శపథం (డబ్బింగ్) 1967

సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్‌

గానం: ఘంటసాల

రచన: ఆరుద్రసాకీ: కలడు కలండనువాడు కాపురముండేది ఎచటా?


కనబడునది ఎచటో..ఓ…

పల్లవి: దేవుని గృహమది ఎచట? -2


అది ఇచటా, వేరెచటా? దేవుని గృహమది ఎచట? -2

అనుపల్లవి: తరగని జ్ఞానం, తెరిచిన హృదయం నిలిచెడిదెచటో అచట -2


దేవుని గృహమది ఎచట?

చరణం: భోగము, పొంకము చెలగెడు హృదయం 


బొంకులే పెరిగినకాడు | భోగము |


రాగం, నాదం అలరెడు హృదయం 


దేవుడు తిరిగెడు పెరడు | రాగం |


దేవుని గృహమది ఎచట?

చరణం: మెఱిసే నగలు, ఆడంబరములు దేవుని మక్కువ కాదే -2


అచటో కన్ను, ఇచటో కన్ను ఆలయవిధమే కాదే -2


అలలై, కలలై కవితల వరలే పలుకులే దేవునిచోటు -2


ఇవియే దైవం అనునది తెలిసిన ఎన్నడూ వుండదు లోటు-2


దైవం ఎన్నడు ఉంచడు లోటు


దేవుని గృహమది ఎచట? అది ఇచటా, వేరెచట?


దేవుని గృహమది ఎచటా?


సప్తకళలవారెచటా? దైవం అచటే!


ధర్మము కలవారెచటా? దైవం అచటే!


పేరిమిగలవారెచటా? దైవం అచటే!


ప్రేమల మనువారెచటా? దైవం అచటే!


దేవుని గృహమది ఎచట?

విన్నపము

ఘంటసాల మాస్టారి పాటలు, పద్యాలు, శ్లోకాల సాహిత్యాన్ని సేకరించి అభిమానులందరికి అందించాలనే చిన్న తాపత్రయం ఈ 'ఘంటసాల" బ్లాగు ఉద్దేశం. ఏవైనా పొరపాట్లు దొర్లి వుంటే ఆయా పోస్టుల దిగువన గాని, లేదా ఇ-లేఖ ద్వారా గాని తెలియజేయగలరు. నా ఇ-లేఖ చిరునామా: suryvulimiri@gmail.com

మాస్టారు పాడిన నేరు చిత్రాలు

చి-అంతస్తులు-1965 (2) చి-అంతా మనవాళ్ళే-1954 (1) చి-అందం కోసం పందెం-1971 (2) చి-అగ్గి బరాటా-1966 (1) చి-అత్తా ఒకింటి కోడలే-1958 (1) చి-అన్నపూర్ణ-1960 (1) చి-అప్పుచేసి పప్పుకూడు-1959 (5) చి-అమరశిల్పి జక్కన్న-1964 (2) చి-అమాయకుడు-1968 (1) చి-ఆడ పెత్తనం-1958 (2) చి-ఆత్మగౌరవం-1966 (1) చి-ఆనందనిలయం-1971 (1) చి-ఆప్తమిత్రులు-1963 (1) చి-ఆరాధన-1962 (2) చి-ఆస్తిపరులు-1966 (1) చి-ఇద్దరు పెళ్ళాలు-1954 (1) చి-ఇద్దరు మిత్రులు-1961 (3) చి-ఉమాచండీగౌరీశంకరుల కధ-1968 (1) చి-ఉమాసుందరి-1956 (3) చి-ఉయ్యాల జంపాల-1965 (1) చి-ఉషాపరిణయం-1961 (1) చి-ఋష్యశృంగ-1961 (1) చి-ఏకవీర-1969 (1) చి-కనకదుర్గ పూజా మహిమ-1960 (2) చి-కన్నకొడుకు-1973 (1) చి-కన్యాశుల్కం-1955 (2) చి-కలసివుంటే కలదుసుఖం-1961 (2) చి-కాళహస్తి మహత్మ్యం-1954 (10) చి-కీలుగుఱ్ఱం-1949 (4) చి-కుంకుమ రేఖ-1960 (1) చి-కులగౌరవం-1972 (1) చి-కృష్ణ లీలలు-1959 (3) చి-కృష్ణప్రేమ-1961 (3) చి-కొడుకు కోడలు-1972 (1) చి-గాలిమేడలు-1962 (2) చి-గుండమ్మకథ-1962 (1) చి-గుడిగంటలు-1964 (1) చి-గుణసుందరి కథ-1949 (1) చి-గులేబకావళి కథ-1962 (4) చి-గృహప్రవేశము-1946 (1) చి-గృహలక్ష్మి-1967 (3) చి-చండీరాణి-1953 (1) చి-చంద్రహారం-1954 (3) చి-చంద్రహాస-1965 (1) చి-చరణదాసి-1956 (2) చి-చింతామణి-1956 (1) చి-చిట్టి తమ్ముడు-1962 (1) చి-చిలకా-గోరింక-1966 (1) చి-చివరకు మిగిలేది!-1960 (1) చి-చెంచు లక్ష్మి-1958 (1) చి-జగదేకవీరుని కథ-1961 (3) చి-జయం మనదే-1956 (1) చి-జయభేరి-1959 (3) చి-జయసింహ-1955 (3) చి-జరిగిన కథ-1969 (1) చి-జీవన తరంగాలు-1973 (1) చి-జైజవాన్‌-1970 (1) చి-టైగర్ రాముడు-1962 (1) చి-డా.ఆనంద్-1966 (1) చి-డా.చక్రవర్తి-1964 (1) చి-తెనాలి రామకృష్ణ-1956 (5) చి-తేనె మనసులు-1965 (1) చి-తోడికోడళ్ళు-1957 (1) చి-దీపావళి-1960 (2) చి-దేవకన్య-1968 (1) చి-దేవత-1965 (1) చి-దేవదాసు-1953 (1) చి-దేవాంతకుడు-1960 (1) చి-దేశద్రోహులు-1964 (1) చి-దొరికితే దొంగలు (1) చి-ద్రోహి-1948 (1) చి-ధర్మదాత-1970 (1) చి-ధర్మాంగద-1949 (1) చి-నమ్మినబంటు-1960 (1) చి-నర్తనశాల-1963 (2) చి-నలదమయంతి-1957 (1) చి-నవగ్రహపూజా మహిమ-1964 (1) చి-నాదీ ఆడజన్మే-1965 (1) చి-నిర్దోషి-1951 (1) చి-నిర్దోషి-1967 (1) చి-పరమానందయ్య శిష్యుల కథ-1966 (2) చి-పరోపకారం-1953 (2) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1947 (3) చి-పల్నాటి యుద్ధం-1966 (1) చి-పల్లెటూరి పిల్ల-1950 (1) చి-పల్లెటూరు-1952 (3) చి-పవిత్ర బంధం-1971 (1) చి-పవిత్ర హృదయాలు-1971 (1) చి-పసుపు కుంకుమ-1955 (1) చి-పాండవ వనవాసం-1965 (5) చి-పాండురంగ మహత్మ్యం-1957 (1) చి-పాతాళ భైరవి-1951 (1) చి-పిచ్చి పుల్లయ్య-1953 (1) చి-పిడుగు రాముడు-1966 (1) చి-పూజాఫలం-1964 (1) చి-పెండ్లి పిలుపు-1961 (1) చి-పెద్ద మనుషులు-1954 (2) చి-పెళ్ళి కాని పిల్లలు-1961 (2) చి-పెళ్ళి చేసి చూడు-1952 (3) చి-పెళ్ళి సందడి-1959 (1) చి-పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు-1958 (3) చి-పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ-1968 (2) చి-పొట్టి ప్లీడరు-1966 (1) చి-ప్రపంచం-1950 (1) చి-ప్రమీలార్జునీయం-1965 (2) చి-ప్రియురాలు-1952 (1) చి-ప్రేమ నగర్-1971 (1) చి-ప్రేమ-1952 (1) చి-బంగారు గాజులు-1968 (1) చి-బండ రాముడు-1959 (1) చి-బందిపోటు-1963 (1) చి-బడి పంతులు-1972 (1) చి-బభ్రువాహన-1964 (3) చి-బలే బావ-1957 (1) చి-బాల భారతం-1972 (1) చి-బాలనాగమ్మ-1959 (4) చి-బాలభారతం-1972 (1) చి-బాలరాజు కథ-1970 (1) చి-బాలరాజు-1948 (2) చి-బాలసన్యాసమ్మ కథ-1956 (1) చి-బావమరదళ్ళు-1961 (1) చి-బికారి రాముడు-1961 (1) చి-బొబ్బిలి యుద్ధం-1964 (1) చి-బ్రతుకుతెరువు-1953 (1) చి-భక్త అంబరీష-1959 (2) చి-భక్త జయదేవ-1961 (1) చి-భక్త తుకారాం-1973 (3) చి-భక్త రఘునాథ్-1960 (2) చి-భక్త రామదాసు-1964 (1) చి-భక్త శబరి-1960 (1) చి-భట్టి విక్రమార్క-1960 (1) చి-భలే అమ్మాయిలు-1957 (1) చి-భాగ్యదేవత-1959 (1) చి-భాగ్యరేఖ-1957 (1) చి-భామా విజయం-1967 (2) చి-భీమాంజనేయ యుద్ధం-1966 (4) చి-భీష్మ-1962 (5) చి-భూకైలాస్-1958 (4) చి-భూలోకంలో యమలోకం-1966 (1) చి-మంచి మనసుకు మంచి రోజులు-1958 (1) చి-మంచి మనసులు-19 (1) చి-మంచిరోజులు వచ్చాయి-1972 (1) చి-మనదేశం-1949 (3) చి-మనసు మమత (1) చి-మనుషులు-మమతలు-1965 (1) చి-మరపురాని కథ-1967 (2) చి-మర్మయోగి-1964 (1) చి-మల్లీశ్వరి-1951 (3) చి-మహాకవి కాళిదాదు-1960 (2) చి-మహామంత్రి తిమ్మరుసు-1962 (3) చి-మాయాబజార్-1957 (3) చి-మూగ మనసులు-1964 (2) చి-మోహినీ భస్మాసుర-1966 (1) చి-యశొద కృష్ణ-1975 (1) చి-యోగి వేమన-1947 (1) చి-రంగుల రాట్నం-1967 (1) చి-రక్త సిందూరం-1967 (1) చి-రక్షరేఖ-1949 (1) చి-రణభేరి-1968 (2) చి-రహస్యం-1967 (2) చి-రాజ మకుటం-1960 (1) చి-రాజకోట రహస్యం-1971 (2) చి-రాజు పేద-1954 (2) చి-రాము-1968 (2) చి-రుణానుబంధం-1960 (1) చి-రేణుకాదేవి మహాత్మ్యం-1960 (1) చి-రోజులు మారాయి-1955 (1) చి-లక్ష్మమ్మ-1950 (2) చి-లక్ష్మీ కటాక్షం-1970 (2) చి-లవకుశ-1963 (1) చి-వదినగారి గాజులు-1955 (1) చి-వరుడు కావాలి-1957 (1) చి-వాగ్దానం-1961 (3) చి-వారసత్వం-1964 (2) చి-వాల్మీకి-1963 (1) చి-విచిత్ర కుటుంబం-1969 (2) చి-విజయం మనదే-1970 (1) చి-వినాయక చవితి-1957 (5) చి-విమల-1960 (2) చి-విష్ణుమాయ-1963 (1) చి-వీర కంకణం-1957 (2) చి-వీరాంజనేయ-1968 (2) చి-వెలుగు నీడలు-1961 (2) చి-వెలుగునీదలు-1961 (1) చి-శకుంతల-1966 (1) చి-శభాష్ రాజా-1961 (1) చి-శభాష్ రాముడు-1959 (1) చి-శాంతి నివాసం-1960 (1) చి-శోభ-1958 (1) చి-శ్రీ గౌరీ మహత్మ్యం-1956 (4) చి-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (1) చి-శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం-1964 (2) చి-శ్రీ సింహాచలక్షేత్ర మహిమ-1965 (1) చి-శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణువు కథ-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ కుచేల-1961 (2) చి-శ్రీకృష్ణ తులాభారం-1966 (1) చి-శ్రీకృష్ణ పాండవీయం-1966 (3) చి-శ్రీకృష్ణ విజయం-1971 (1) చి-శ్రీకృష్ణమాయ-1958 (2) చి-శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం-1963 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర మహత్మ్యం-1960 (1) చి-శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవం-1971 (2) చి-షావుకారు-1950 (2) చి-సంతానం-1955 (5) చి-సంపూర్ణ రామాయణం-1972 (4) చి-సంసారం-1950 (3) చి-సతీ అనసూయ-1957 (2) చి-సతీ సక్కుబాయి-1965 (3) చి-సతీ సులోచన-1961 (2) చి-సత్య హరిశ్చంద్ర-1965 (2) చి-సప్తస్వరాలు-1969 (1) చి-సారంగధర-1957 (2) చి-సీతారామ కల్యాణం-1961 (2) చి-సుమంగళి-1965 (1) చి-స్వప్న సుందరి-1950 (3) చి-స్వర్గసీమ-1945 (1) చి-స్వర్ణ మంజరి-1962 (1) చి-హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త-1966 (1) చి-హరిశ్చంద్ర-1956 (2)

సహగాయనీ గాయకులు

గా-ఎ.పి.కోమల తో (3) గా-ఎం.వి.రాజమ్మ తో (1) గా-ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి తో (1) గా-ఎస్.జానకి తో (4) గా-గానసరస్వతి తో (1) గా-గోపాలరత్నం తో (1) గా-ఘంటసాల (79) గా-ఘంటసాల-పి.సుశీల (3) గా-ఘంటసాల-బృందం (5) గా-జమునారాణి తో (2) గా-జి.వరలక్ష్మి తో (1) గా-జిక్కీ తో (4) గా-జిక్కీ-బాలసరస్వతి తో (1) గా-జిక్కీతో (5) గా-పలువురి తో (1) గా-పి.కన్నాంబ తో (1) గా-పి.బి.శ్రీనివాస్ తో (3) గా-పి.భానుమతి తో (11) గా-పి.లీల తో (20) గా-పి.సుశీల తో (46) గా-పి.సుశీల-బృందంతో (2) గా-పిఠాపురం తో (1) గా-బాలసరస్వతి తో (3) గా-బృందం తో (35) గా-బృందంతో (2) గా-బెంగుళూరు లత తో (1) గా-బెజవాడ రాజరత్నం తో (2) గా-భానుమతి-పిఠాపురం తో (1) గా-మాధవపెద్ది (5) గా-రాధాజయలక్ష్మి తో (2) గా-రేణుక తో (1) గా-లతా మంగేష్కర్ తో (1) గా-వి.జె.వర్మతో (1) గా-వి.సరళ తో (2) గా-శరావతి తో (1) గా-శోభారాణితో (2) గా-శ్రీదేవి తో (1) గా-సరోజిని తో (1) గా-సి.కృష్ణవేణి తో (2) గా-సుందరమ్మ తో (1) గా-సుశీల-బృందం తో (1)

మాస్టారి పాటల సంగీత దర్శకులు

స-విజయభాస్కర్ (1) సం -A.M.రాజా (1) సం- ఘంటసాల (1) సం-అద్దేపల్లి (1) సం-అశ్వత్థామ (4) సం-అశ్వద్ధామ (1) సం-ఆదినారాయణ రావు (5) సం-ఆదినారాయణరావు (2) సం-ఆర్.గోవర్ధనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం (2) సం-ఆర్.సుదర్శనం-ఆర్.గోవర్ధనం (1) సం-ఎం.రంగారావు (1) సం-ఎల్.మల్లేశ్వరరావు (3) సం-ఎస్.పి.కోదండపాణి (11) సం-ఓగిరాల (1) సం-ఓగిరాల-అద్దేపల్లి (2) సం-ఓగిరాల-టి.వి.రాజు (4) సం-కె.ప్రసాదరావు (1) సం-కె.వి. మహదేవన్ (2) సం-కె.వి.మహదేవన్ (15) సం-గాలి పెంచల (6) సం-ఘంటసాల (78) సం-జె.వి.రాఘవులు (1) సం-జోసెఫ్-విజయాకృష్ణమూర్తి (2) సం-జోసెఫ్.వి.కృష్ణమూర్తి (1) సం-టి.ఆర్.పాప (1) సం-టి.ఎం.ఇబ్రహీం (1) సం-టి.చలపతిరావు (9) సం-టి.జి.లింగప్ప (3) సం-టి.వి.రాజు (29) సం-నాగయ్య-ఓగిరాల (1) సం-నాగయ్య-తదితరులు (1) సం-పామర్తి (5) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కె (1) సం-పామర్తి-సుధీర్ ఫడ్కే (1) సం-పి.శ్రీనివాస్ (1) సం-పెండ్యాల (37) సం-బాబురావు (1) సం-బాలాంత్రపు (1) సం-బి.గోపాలం (2) సం-బి.శంకర్ (1) సం-మణి-పూర్ణానంద (1) సం-మల్లేశ్వరరావు (1) సం-మాస్టర్ వేణు (11) సం-ముగ్గురు దర్శకులు (2) సం-రాజన్‌-నాగేంద్ర (2) సం-రాజు-లింగప్ప (2) సం-రాజేశ్వరరావు-హనుమంతరావు (1) సం-రామనాథన్‌ (3) సం-రామనాథన్‌-పామర్తి (1) సం-విజయా కృష్ణమూర్తి (3) సం-విశ్వనాథన్‌-రాఘవులు (1) సం-విశ్వనాథన్‌-రామ్మూర్తి (5) సం-వై.రంగారావు (1) సం-సర్దార్ మల్లిక్ - పామర్తి (1) సం-సాలూరు (44) సం-సాలూరు-గోపాలం (1) సం-సి. ఆర్. సుబ్బరామన్ (1) సం-సుదర్శనం-గోవర్ధనం (12) సం-సుబ్బయ్యనాయుడు (2) సం-సుబ్బురామన్ (1) సం-సుబ్బురామన్‍-విశ్వనాథన్ (1) సం-సుసర్ల (18) సం-హనుమంతరావు (2) సం-MSV-రామ్మూర్తి-పామర్తి (1)

మాస్టారి పాటల రచయితలు

ర-0 ర-అనిశెట్టి ర-అనిసెట్టి ర-అనిసెట్టి-పినిసెట్టి ర-ఆత్రేయ ర-ఆదినారాయణ రావు ర-ఆరుద్ర ర-ఉషశ్రీ ర-ఎ.వేణుగోపాల్ ర-కాళిదాసు ర-కాళ్ళకూరి ర-కొసరాజు ర-కోపల్లి ర-గబ్బిట ర-గోపాలరాయ శర్మ ర-ఘంటసాల ర-చేమకూర. ర-జంపన ర-జయదేవకవి ర-జాషువా ర-జి.కృష్ణమూర్తి ర-తాండ్ర ర-తాపీ ధర్మారావు ర-తిక్కన ర-తిరుపతివెంకటకవులు ర-తోలేటి ర-దాశరథి ర-దాశరధి ర-దీక్షితార్ ర-దేవులపల్లి ర-నార్ల చిరంజీవి ర-పరశురామ్‌ ర-పాలగుమ్మి పద్మరాజు ర-పింగళి ర-బమ్మెర పోతన ర-బమ్మెఱ పోతన ర-బాబ్జీ ర-బాలాంత్రపు ర-బైరాగి ర-భాగవతం ర-భావనారాయణ ర-భుజంగరాయ శర్మ ర-మల్లాది ర-ముద్దుకృష్ణ ర-రాజశ్రీ ర-రామదాసు ర-రావులపర్తి ర-రావూరి ర-వసంతరావు ర-వారణాసి ర-విజికె చారి ర-వీటూరి ర-వేణు ర-వేములపల్లి ర-శ్రీశ్రీ ర-సదాశివ బ్రహ్మం ర-సముద్రాల జూ. ర-సముద్రాల సీ. ర-సి.నా.రె. ర-సినారె ర-సుంకర-వాసిరెడ్డి ర-సుబ్బారావు రచన-ఘంటసాల రచన-దాశరధి రచన-దేవులపల్లి రచన-పానుగంటి రచన-పింగళి రచన-బలిజేపల్లి రచన-సముద్రాల సీ.